sketches

terms & conditions

THE BRAND MUSE IS A BRAND FROM FLOOR VAN OIRSCHOT

THE BRAND MUSE IS EEN MERKNAAM VAN: FLOOR VAN OIRSCHOT


The Brand Muse en haar onderdelen Muse Branding, Muse Socials en Muse Content zijn merknamen van Floor van Oirschot. Dit is de reden dat op alle officiële documenten de naam Floor van Oirschot (allround creative) gebruikt wordt. Onder het Kamer van Koophandel nummer staat ook Floor van Oirschot geregistreerd als bedrijf. The Brand Muse en haar onderdelen Muse Branding, Muse Socials en Muse Content zijn door ons gebruikte merknamen.

algemene voorwaarden FLOOR VAN OIRSCHOT


Artikel 1. Definities


1. ‘Algemene voorwaarden’: deze algemene voorwaarden. Te vinden op www.thebrandmuse.nl

2. ‘Floor van Oirschot’: ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder het nummer 83627979.

3. ‘Opdrachtgever’: iedere natuurlijke of rechtspersoon, van wie Floor van Oirschot werkzaamheden verricht, dan wel met wie Floor van Oirschot onderhandelt

      omtrent de totstandkoming van een overeenkomst respectievelijk een Overeenkomst gesloten.

4. ‘Diensten’: de door Floor van Oirschot te verlenen (marketing)dienst.

5. ‘Prijs’: de prijs voor de door Floor van Oirschot te leveren dienst of product met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen.

6. ‘Service’: het aanpassen en/of wijzigen van teksten, beelden, websites, inhoud van kanalen en het optimaliseren van advertentiecampagnes op verzoek              Opdrachtgever.


Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (mondelinge of schriftelijke) offertes, algemene aanbiedingen of andere rechtsbetrekkingen en            aanvaardingen van de zijde van Floor van Oirschot en alle daarbij horende handelsnamen, zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer      83627979.

 2. Door acceptatie van een aanbod van Floor van Oirschot voor het verrichten van werkzaamheden of de levering van (een) product(en), aanvaardt de                     Opdrachtgever de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt           uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever

4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk wanneer schriftelijk overeengekomen en gelden alleen voor de overeenkomst waarbij            deze afwijkingen zijn gemaakt.

5. Ingeval van afwijking van één of meer van de artikelen uit deze algemene voorwaarden, blijven de overige artikelen onverkort van kracht.


Artikel 3. Offertes, aanbiedingen en Overeenkomst


1. Alle offertes en aanbiedingen van Floor van Oirschot, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.De opdrachtnemer kan niet aan een offerte en/of aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel) van de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2. Floor van Oirschot behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

3. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

5. Alle door Floor van Oirschot aan de Opdrachtgever gedane aanbiedingen zijn gebaseerd op het uitvoeren van werkzaamheden tijdens normale werktijden en omstandigheden. Als opdrachtgever arbeid verlangd buiten deze werktijden en/of in andere omstandigheden worden de kosten daarvan als meerwerk gezien en kunnen de kosten hiervoor in rekening gebracht worden aan Opdrachtgever.

6. Aanvullingen of wijzigingen gedurende de looptijd van de Overeenkomst worden zoveel mogelijk schriftelijk of per e-mail bevestigd.

7. Floor van Oirschot is gerechtigd om ondergeschikten en derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. De kosten hiervan zijn voor rekening van Floor van Oirschot indien de inschakeling van deze hulppersonen niet nader in de overeenkomst is omschreven.

8. Floor van Oirschot zal zich te allen tijde inspannen de Overeenkomst naar beste kunnen uit te voeren. Floor van Oirschot is nimmer aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat Opdrachtgever beoogde.

9. Opdrachtgever is verplicht om aan Floor van Oirschot medewerking te verlenen, welke noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Overeenkomst.

10. De samenwerking is maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 30 dagen, mits anders met Opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen.

11. Het is mogelijk dat de aard van het Product en/of Dienst wijzigt gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Een dergelijke wijziging zal te allen tijde worden afgestemd met Opdrachtgever en na goedkeuring worden uitgevoerd. Afhankelijk van de wijziging is het ter beoordeling aan Floor van Oirschot of hiertoe een aangepaste offerte dient te worden opgesteld.


Artikel 4. Aansprakelijkheid


1. Floor van Oirschot aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding alleen als voor zover dit uit dit artikel blijkt.

2. Floor van Oirschot, en de werknemers dan wel de door Floor van Oirschot ingeschakelde derden aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade in welke aard dan ook als gevolg van het handelen of nalaten van Floor van Oirschot, haar bestuurders, medewerkers of de door Floor van Oirschot ingeschakelde derden tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

3. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Floor van Oirschot is iedere aansprakelijkheid van Floor van Oirschot uit hoofde van een gebeurtenis -daaronder begrepen een nalaten – die tot aansprakelijkheid leidt, beperkt tot een vergoeding van directe schade en nooit meer bedragen dan tweemaal de factuurwaarde. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op doorlopende dienstverlening of een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de maximale vergoeding gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedrijven dan 5000 euro (vijfduizend euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 - Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden.

- De redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Floor van Oirschot aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de Overeenkomst heeft ontbonden.

- Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

4. Onverminderd het hiervoor bepaalde aanvaardt Floor van Oirschot geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van door opdrachtnemer ingeschakelde derden en/of ondergeschikten.

5. Floor van Oirschot is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materiaal, beeld- of tekstgegevens die beschikbaar zijn gesteld. Opdrachtgever wordt geacht teksten en afbeeldingen die hij aan opdrachtnemer verstrekt, op authenticiteit en auteursrechten te controleren. Opdrachtgever wordt geacht alle voor uitvoering van de opdracht aan Floor van Oirschot ter beschikking gestelde zaken van grote waarde te verzekeren. Voor alle in en buiten rechte optredende gevolgen van het door de opdrachtgever gepubliceerde is opdrachtgever zelf verantwoordelijk.


Artikel 5. Overmacht


1. Floor van Oirschot is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt mede begrepen dat Floor van Oirschot door een tekortkoming van derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrekken, niet in staat is haar verplichtingen (tijdig) na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval ook verstaan: oorlog(sgevaar), rellen, werkstakingen, molest, brand, waterschade, overstromingen, atmosferische omstandigheden, langdurige uitval van elektriciteit, aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van telecommunicatie en/of elektriciteit netwerken van anderen, kabelbreuken, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen of verhinderingen of weigering van nakoming door leveranciers van wie Floor van Oirschot bij de uitvoering van haar producten en/of diensten afhankelijk is.

2. Wanneer een overmacht situatie langer dan 30 (dertig) dagen heeft geduurd, heeft Floor van Oirschot het recht om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Indien Floor van Oirschot bij het intreden van de overmacht situatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er spraak is van een zelfstandige overeenkomst. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

3. Tekortkomingen van Floor van Oirschot in de nakoming van de overeenkomst als gevolg van overmacht geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst.

4. Indien als gevolg van overmacht de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd, is Floor van Oirschot bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat dit aan de opdrachtgever enig recht geeft op schadevergoeding. Na het wegvallen van de overmacht situatie is Floor van Oirschot gerechtigd alsnog te presteren met inachtneming van deze voorwaarden.


Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten


1. Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken/rechten blijven eigendom van Floor van Oirschot totdat alle bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is uit hoofde van de Overeenkomst, evenals alle eventuele overige bedragen die Opdrachtgever wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd mocht zijn, volledig aan Floor van Oirschot zijn voldaan.

2. Floor van Oirschot behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft en/of geldend kan maken.

3. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten van Floor van Oirschot en/of door Floor van Oirschot ingehuurde derden en/of ondergeschikten, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudigen, openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na schriftelijke toestemming van Floor van Oirschot toegestaan.

4. Floor van Oirschot is, tenzij anders overeengekomen, gerechtigd haar naam in de door haar vervaardigde werken op te nemen.

5. Floor van Oirschot behoudt, tenzij met Opdrachtgever schriftelijk anders is overeengekomen, de eigendom van alle door haar vervaardigde roerende zaken, alsmede de intellectuele eigendomsrechten van alle door haar vervaardigde werken.

6. Indien een derde zich schuldig maakt aan inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht van Floor van Oirschot, zal Floor van Oirschot in en buiten rechte maatregelen nemen tot het staken van die inbreuk. De opdrachtgever is verplicht daartoe alle medewerking te verlenen aan opdrachtnemer.

7. Concepten, ontwerpen, methodieken, benamingen, afbeeldingen, en ontwerpen mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor zij zijn gemaakt. Zij mogen alleen worden gebruikt door opdrachtnemer. De opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de concepten, ontwerpen, methodieken, benamingen, ontwerpen en afbeeldingen. Hij zal deze niet aan derde ter beschikking stellen, behoudens voor zover dit nodig is voor het uitvoeren van de opdracht door Floor van Oirschot. De Opdrachtgever zal alle derden verplichten deze geheimhoudingsbepaling na te leven. Indien hij handelt in strijd met deze bepaling, zal hij zonder enige aanmaning of ingebrekestelling een dadelijk opeisbare, niet voor verrekening vatbare boete verbeuren aan opdrachtnemer van €3.000,- (drieduizend euro). Deze boete laat de overige rechten van opdrachtnemer, waaronder die op schadevergoeding, onverlet.


artikel 7. geheimhouding


1. Opdrachtgever en Floor van Oirschot zullen alle vertrouwelijke informatie die zij verkrijgen omtrent elkaars ondernemingen en hun relaties strikt vertrouwelijk behandelen. Informatie zal in ieder geval vertrouwelijk worden aangemerkt, als zij als zodanig door Opdrachtgever en Floor van Oirschot worden aangeduid.

2. In geval van overtreding van artikel 7 lid 1 bepaalde, is Opdrachtgever aan Floor van Oirschot een boete verschuldigd van €2.500 (tweeënhalf duizend euro) per overtreding, onverminderd het recht van Floor van Oirschot om de werkelijk door haar geleden schade op Opdrachtgever te verhalen.

3. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende eventueel te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. Opdrachtgever zal Floor van Oirschot alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.

4. Opdrachtgever vrijwaart Floor van Oirschot voor alle aanspraken van derden die jegens Floor van Oirschot mochten worden ingesteld wegens schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of wettelijke bewaartermijnen.

5. Alhoewel Floor van Oirschot zich zal inspannen om de gegevens, die aangeleverd zijn door opdrachtgever, veilig te stellen is zij niet aansprakelijk voor schade die op basis hiervan eventueel zou ontstaan. Floor van Oirschot behoudt zich het recht voor om anonieme statistische gegevens (niet zijnde persoonsgegevens) die zij ten behoeve van Opdrachtgever verzamelt voor eigen analyses te gebruiken.

6. Ingeval van einde van de overeenkomst om welke reden dan ook, blijven de bepalingen van dit artikel onverminderd van kracht.


Artikel 8. levering


1. Floor van Oirschot zal het product en/of de dienst aan Opdrachtgever afleveren op de overeengekomen wijze. Op het moment dat Floor van Oirschot aangeeft dat de werkzaamheden zijn voltooid, dan wel voor beide partijen redelijkerwijs kenbaar is dat de werkzaamheden zijn voltooid, wordt het product en/of dienst als opgeleverd beschouwd. Indien het desbetreffende product een website betreft is het mogelijk dat de website op de server van Floor van Oirschot wordt “gehost” ofwel kan de website bij Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen provider worden geïnstalleerd.

2. Alle door Floor van Oirschot opgegeven, of op enig moment op te geven, leveringstermijnen gelden altijd benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Derhalve kunnen de indicaties van leveringstermijnen op geen enkele wijze een toerekenbare tekortkoming van de kant van Floor van Oirschot tot gevolg hebben, noch is de Opdrachtgever in enig geval gerechtigd aanspraak te maken op enige schadevergoeding.


Artikel 9. prestaties


1. Garanties, van welke aard dan ook, betreffende de uitvoering van een opdracht door Floor van Oirschot, worden door Floor van Oirschot niet verstrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De enkele vermelding op offertes, begrotingen, voorcalculaties en opdracht bevestigen van eventuele gevolgen en/of eigenschappen van te verrichten werkzaamheden of leveringen kan niet als zodanig gelden. Alle opdrachten geschieden steeds voor rekening en risico van opdrachtgever.

2. Reclames met betrekking tot de door Floor van Oirschot uitgevoerde opdracht moeten binnen 5 dagen ná uitvoering van de werkzaamheden gedetailleerd per aangetekend schrijven ter kennis van Floor van Oirschot worden gebracht. Bij gebreke hiervan wordt Floor van Oirschot geacht de opdracht in overeenstemming met zijn verplichtingen te hebben uitgevoerd.

3. Het indienen van reclames laat de verplichting van Opdrachtgever tot tijdige betaling onverlet.

4. Floor van Oirschot heeft het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen, wanneer de opdrachtgever in gebreke is en na ingebrekestelling blijft met de nakoming van op hem rustende verplichtingen.


Artikel 10. betaling


1. De Opdrachtgever dient de honorering met verrekening van eventuele meerwerk, voorschotten, kosten en de overige krachtens de overeengekomen verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na de op de desbetreffende factuur aangegeven factuurdatum, tenzij Floor van Oirschot expliciet en schriftelijk een andere betalingstermijn met Opdrachtgever overeen is gekomen.

2. In geval van ontwikkeling van een website, dient de afgesproken fee betaald te worden voordat de website openbaarlijk wordt gepubliceerd.

3. Bij overschrijding van de betalingstermijn (in geval van automatische incasso vanaf het moment dat de periodieke verschuldigde vergoeding niet kan worden geïncasseerd) is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Floor van Oirschot gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Alle te maken invorderingskosten zijn voor rekening van de nalatige Opdrachtgever. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €250,- (tweehonderdvijftig euro). Voor particulieren gelden de dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen.

4. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Floor van Oirschot, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, zoals medegedeeld aan Opdrachtgever, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Wanneer er geen uurtarieven zijn afgesproken, wordt het algemene uurtarief van Floor van Oirschot aangehouden, welke € 50,- ex BTW bedraagt.

5. Floor van Oirschot is gerechtigd uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk te stellen van betaling van een voorschot van Opdrachtgever. Floor van Oirschot zal, in geval van een gevraagd voorschot, slechts werkzaamheden in het kader van de desbetreffende Overeenkomst verrichten nadat het voorschot door Opdrachtgever is voldaan. Indien het voorschot niet, of althans niet tijdig, is voldaan, is Floor van Oirschot nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet uitvoeren van de Overeenkomst.

6. Floor van Oirschot is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten indien Opdrachtgever niet aan al haar verplichtingen voldoet dan wel indien na het sluiten van de Overeenkomst te haar kennis gekomen omstandigheden Floor van Oirschot goede grond te geven te rezen dat Opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen.

7. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever of wanneer toepassing van schuldsaneringsregeling ten aanzien van Opdrachtgever wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

8. Opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor de voldoening van de openstaande vorderingen, ook wanneer opdrachtgever te kennen heeft gegeven de overeenkomst ten behoeve van een derde te hebben gegeven.


artikel 11. toepasselijk recht en geschillen


1. Alle rechtsbetrekkingen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.

2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, worden onderworpen aan het oordeel van de rechter in het arrondissement waar Floor van Oirschot is gevestigd, tenzij de wet dwingend een andere rechter bevoegd.